Smart Teknik

Hur det fungerar!

Metoden att packa ensilage och andra material i plastslang är väl beprövad. I USA har den varit populär i många år. Till Europa kom den i slutet av 1990-talet. Du får här en kortfattad beskrivning av de olika momenten, illustrerad med våra maskiner i arbete.
Vi använder benämningen ”ensilagepackare” genomgående. Maskinerna är ursprungligen byggda för det ändamålet, men kan packa många andra material.

Vad är lämpligt att packa?

En mängd grödor, råvaror, restprodukter och avfall kan packas med denna teknik. Exempel på vanliga material i jordbruket är gräs, majs, helsäd, halm, spannmål. Andra områden för tekniken är torv, flis, sågspån eller biprodukter från diverse processer.

Korthackade material i längder på 15 – 50 mm.
Torrsubstanshalten (TS) är optimalt 30-45% för gräs, 65-85% för spannmål och ner till 15% för vissa biprodukter.

Skörd och transport

Lämpliga maskiner för skörd är Exakthack, självgående eller bogserad. För transporter används traktor och tippvagn på 30-60 kbm. Alternativt kan lastbil med container användas.

Underlaget

Lagringsplatsen skall fungera under hela lagringstiden och väljas så att packningen går smidigt och att lastfordon har tillräckligt svängrum. Viktigt är också enkel åtkomst vid uttag och korta transporter till materialets slutdestination. Underlaget skall vara väl dränerat och hårdpackat, exempelvis grus, asfalt eller betong. Det är en fördel om det finns ett svagt motlut som underlättar vattenavrinning samt packningen som sådan.

Slangar till WINLIN-maskinen läggs med minst 60 cm mellanrum, vilket underlättar ev. skadedjursbekämpning. VERSA maskinerna kan lägga slangar med endast 10 cm mellanrum.
Detta minskar ytbehovet till ett minimum.

Inmatning

När materialet väl tippats på matarbordet så förs det mot packningsrotorn med en steglöst inställbar hastighet. På både WINLIN- och VERSA -maskinerna sitter rotorn högt placerad vilket gör det möjligt att packa blötare material. Något vi är ensamma om. I WINLIN 5400-810 tippas materialet av och lastas sedan upp i ensilagapackaren med traktorlastare eller lastmaskin. VERSA-maskinerna matas genom att tippvagn (container) backas mot ensilagepackaren och materialet tippas ner på matarbordet.

Packning

Den spiralformade rotorn pressar materialet igenom stående motstål. För gräs o.d. är detta en mycket viktigt del i processen då bearbetningen påverkar ensileringsprocessen och ger högre lagringsstabilitet samt lägre energiförluster.

Materialet bearbetas mekaniskt och spjälkar stråets cellväggar varvid socker frigörs som snabbar på PH-sänkningen. Det här resulterar i en snabbare ensilering. På VERSA-maskinerna är rotorns tänder kromade vilket ger en livslängd på mellan 2-400 000 ton packat material.

Tunneln

Rotorn är noga utprovad för att packa jämnt åt alla håll i den tunnel som leder materialet vidare ut i slangen. Våra maskiner har marknadens längsta tunnlar vilket tillsammans med rotorns funktion ger ett mycket jämnt packningsresultat.

En jämn packning är särskilt viktig för en snabb ensilering och underlättar uttag samt reducerar lagringsförluster genom rätt packningsgrad (densitet) utan luftfickor.

Packningsgrad

Densiteten, eller packningsgraden, är avgörande för att få bra resultat. Vid ensilering eftersträvas jämn och hård packning utan att pressvatten avgår. Egenskaper hos slangens plastmaterial är viktig för att erhålla rätt packning för olika material. Vid ensilering skall plasten ha en viss elasticitet så att den töjer sig och skapar ett fortsatt tryck på materialet. Andra material än ensilage kan istället fordra en tjockare plast som inte är så eftergivlig, för att hålla. Läs mer under Up North Plastics.

Med WINLIN 5400-810 skjuts traktor och packare framåt och komprimeringsgraden justeras genom att ekipaget bromsas. Ett mothåll, bromsnät, placeras mot slangens startände. I mothållet är två vajrar fästa som löper längs slangen och rullas upp på mekaniskt bromsade trummor. Dessa motverkar att ekipaget knuffas framåt . Systemet är exakt och lätt att justera till önskad grad av komprimering.

VERSA-maskinerna är försedda med en inre bromsvajer, formad som ett U, som löper genom
det packade materialet. Komprimeringsgraden justeras genom en kombination av vajerslingans
bredd i materialet och att maskinen bromsas med hjälp av hjuldrivningen.

Slangarna och hur uttag sker

Slangarnas diameter varierar mellan 8 och 14 fot vilket motsvarar 4,5 kbm/längdmeter respektive 13,8 kbm/längdmeter. Längderna kan variera mellan 45 – 150 m. Olika material fordrar olika egenskaper på slangarna. Läs mer om plasten under Up North Plastics.

Planskopa passar bäst för att göra uttag. Slangens plast skärs så att en halvmåne nedtill bildas. Då kommer lastarens framhjul att stå på plasten och håller den sträckt vid lastningen.

Minimiuttag är ca 20 cm dagligen beroende på
yttertemperatur samt TS-halt.
Uttaget motsvarar ca 150- 200 kg TS för en slang
med en diameter på 10 fot.